Quản lý và sử dụng “tiền công đức” dưới góc nhìn pháp lý

Xung quanh những ý kiến trái chiều đang được dư luận quan tâm về Dự thảo Thông tư “Hướng dẫn việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội”, báo Phụ nữ Thủ đô thông tin thêm về vấn đề này dưới góc nhìn pháp lý....