Chính sách

Sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các dự án điện khí LNG

Việt Nam có cơ hội phát triển điện khí LNG song khuôn khổ pháp lý vẫn chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, cơ chế giá điện, kho chứa cũng là thách thức lớn.