Từ ngày 1/7/2022, Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới

Bộ Công an cho biết, công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp theo mẫu mới kể từ ngày 01/7/2022.