Giáo dục

"Học sinh lớp 10 được đổi môn tự chọn vào cuối năm học"

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông đối với lớp 10.