Chuyển động văn hóa

Vang và bóng của một thời

Đến ngày nay, vẫn chưa một học giả nào có thể khẳng định chắc chắn về nguồn gốc và thời điểm ra đời của ca trù.