Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng