Giải bài toán ‘thừa, thiếu’ nhà văn hóa sau sáp nhập thôn, bản

Nhà văn hóa thôn bản  là nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương. Để giải bài toán ‘thừa, thiếu’ nhà văn hóa sau sáp nhập thôn, bản,  cần có chủ trương về cơ chế, chính sách chung để các địa phương giải quyết vấn đề này....