Hàng hóa hương hiệu

Nắm bắt nhanh cơ hội hợp tác phát triển công nghiệp bán dẫn

Việt Nam cần có chiến lược ngoại giao tổng lực cho bán dẫn để nắm bắt cơ hội ngàn năm có một là thông điệp xuyên suốt hội thảo “Hợp tác, phát triển công nghiệp bán dẫn”.