Cử tri kiến nghị nhà thuốc phải niêm yết giá thuốc, Bộ Tài chính nói gì?

Admin
Bộ Tài chính cho biết, sau 9 năm thực hiện, Luật giá đã đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời cũng phát sinh tồn tại, hạn chế.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới sau Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV.

Theo đó, cử tri kiến nghị nghiên cứu, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi quy định công khai thông tin theo hướng: Đối với các mặt hàng nông sản thì không nên bắt buộc niêm yết giá do giá cả biến động theo thị trường, phụ thuộc tình hình giao thông, thời tiết... Nên quy định niêm yết giá, công khai giá đối với các mặt hàng sản xuất có tính định kỳ như nước mắm, dầu ăn... Đồng thời cần có bảng niêm yết giá công khai các loại thuốc thiết yếu đặt ở cửa hàng thuốc để người dân dễ dàng nắm được thông tin.

Về vấn đề trên, Bộ Tài chính cho biết, Luật giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 thay thế Pháp lệnh giá năm 2002 đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật dân sự kinh tế.

Qua đó, tạo khung pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý, điều hành giá được thực hiện nhất quán theo cơ chế thị trường theo hướng khuyến khích cạnh tranh về giá, tôn trọng quyền tự định giá của các tố chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, tôn trọng các quy luật kinh tế khách quan chi phối sự hình thành và vận động của giá cả thị trường; đồng thời bảo đảm sự điều tiết của Nhà nước về giá chủ yếu bằng các biện pháp gián tiếp vĩ mô phù hợp với các cam kết quốc tế.

Sau 9 năm thực hiện, Luật giá đã đi vào cuộc sống, đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời cũng phát sinh tồn tại, hạn chế và được Bộ Tài chính tổ chức tổng kết, đánh giá chi tiết.

Trên cơ sở Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022 và phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng dự án Luật giá (sửa đồi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước.

Trong đó xác định rõ ranh giới, mức độ, phạm vi, biện pháp điều tiết của Nhà nước đối với thị trường trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường, khắc phục những tác động tiêu cực của thị trường, nhưng mặt khác vẫn phải bảo đảm quyền tự định đoạt, tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới để làm tăng tính cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, tránh can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, nhất là đối tượng yếu thế nhưng không bao cấp.

Mặt khác khắc phục những vướng mắc về thể chế, những lỗ hổng chính sách; những bất hợp lý của hệ thống pháp luật đang cản trở quá trình phát triển; tạo sự minh bạch trong quản lý nhà nước về giá, công khai thông tin doanh nghiệp; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Trên cơ sở định hướng đó, tại dự thảo luật đã cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến việc công khai, niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như trách nhiệm doanh nghiệp.

Dự thảo Luật giá (sửa đổi) quy định các vấn đề mang tính nguyên tắc đối với các vấn đề về niêm yết giá bao gồm: giá niêm yết; hình thức niêm yết giá; trách nhiệm niêm yết giá; quyền của người tiêu dùng nhằm đảm bảo cho việc quy định và triển khai cụ thể biện pháp này.

Việc Đại biểu đặt ra vấn đề cần có những quy định đặc thù đối với các mặt hàng nông sản, mặt hàng sản xuất, thuốc thiết yếu là phù hợp với thực tiễn và là ý kiến xác đáng giúp cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kĩ về biện pháp niêm yết giá.

Tuệ Minh